RYS HISTORYCZNY


     Stacja Doświadczalna Oceny Odmian powstała w 1952 roku w Łęgajnach, w roku 1957 przeniesiona do Kunika, a od roku 1968 znajduje się we Wrócikowie. Podstawowym zadaniem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie jest prowadzenie działalności badawczo-doświadczalnej na rzecz Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. W skład oddziału terenowego wchodzi ZDOO: w Ruskiej Wsi i w Rychlikach Stacja prowadzi badania wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych dla potrzeb rejestracji odmian, ponadto w stacji prowadzone są badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Wyniki tych badań są podstawą w tworzeniu List Zalecanych Odmian dla województwa warmińsko-mazurskiego.
     Na polach stacji prowadzone są również doświadczenia zlecane przez inne podmioty związane z rolnictwem. Powierzchnia stacji ogółem ok. 432 ha, w tym płodozmian doświadczalny 280 ha. Kompleks przydatności rolniczej gleb: pszenny dobry, pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry; większość gleb jest klasy IIIb i IVa. Na polach wyrównawczych i pozostałym areale prowadzona jest produkcja roślinna (głównie pszenica ozima i jara, jęczmień jary, owies, rzepak i rośliny motylkowe)

     Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Ruskiej Wsi powstał w roku 1953 jako Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chechłach. W roku 1986 został przeniesiony do Ruskiej Wsi w gmine Ełk. Od 1.01.2011 jest Zakładem wchodzącym w skład Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie, oddziału terenowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Położony we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie ełckim. Zasięgiem swego działania obejmuje teren północno-wschodniej Polski.
     Powierzchnia ogólna gospodarstwa wynosi około 40 ha, w tym 33 ha to płodozmian doświadczalny. Kompleks przydatności rolniczej gleb jest zróżnicowany ( od pszennego dobrego do żytniego słabego), z przewagą gruntów ornych klasy IV b. Zakład prowadzi badania wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych z następującymi gatunkami : pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy i jary, owies, rzepak ozimy i jary, łubin żółty i wąskolistny, groch pastewny, len, rutwica wschodnia i pszenica orkisz. Ponadto w zakładzie prowadzone są badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Wyniki tych badań są podstawą w tworzeniu List Zalecanych Odmian dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Na polach zakładu prowadzone są również doświadczenia zlecane przez inne podmioty związane z rolnictwem. Łączna powierzchnia wszystkich poletek doświadczalnych zajmuje około 6 ha. Na pozostałym areale prowadzona jest produkcja roślinna ( głównie zboża i rośliny strączkowe). Mając do dyspozycji kolekcję odmian roślin rolniczych oraz salę wykładową, zakład prowadzi również działalność dydaktyczno-upowszechnieniową.

     Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Rychlikach powstał w roku 1955 jako Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Rychlikach. Od 01.01.2011 r. jest Zakładem wchodzącym w skład Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie, oddziału terenowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Położony w północno-zachodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego w powiecie elbląskim. Podstawowym zadaniem Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Rychlikach jest prowadzenie działalności badawczo-doświadczalnej na rzecz Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.
     Zakład prowadzi doświadczenia z roślinami rolniczymi dla potrzeb rejestracji odmian, Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego, Listy Opisowej Odmian oraz zlecone przez inne podmioty. Obszar gospodarstwa stanowią grunty rolne w ilości 130 ha z, z których większość jest klasy IIIb i IVa . Płodozmian doświadczalny stanowi 120 ha. Gleby brunatne wyługowane. Na pozostałym areale i polach wyrównawczych prowadzona jest produkcja roślinna (głównie pszenica ozima, rzepak i groch).